[HN] Bộ Giao Thông Vận Tải Thông Báo Tuyển Dụng Viên Chức 2017 (Hạn cuối: 30/12)


Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ Giao thông vận tải thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Hà Nội, cụ thể như sau:

 1. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên đến dưới 40 tuổi.
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc;

2. Chỉ tiêu tuyển dụng
Số lượng 05 người gồm các vị trí việc làm sau:
– Vị trí 1: An toàn thông tin. Số lượng: 01 người
– Vị trí 2: Công nghệ phần mềm. Số lượng: 01 người
– Vị trí 3: Hệ thống thông tin. Số lượng: 01 người
– Vị trí 4: Hành chính, quản trị, tổng hợp. Số lượng: 01 người
– Vị trí 5: Tổ chức, nhân sự, tiền lương, chế độ chính sách. Số lượng: 01 người

3. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:
– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Mẫu số 1-Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);
– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cần được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận (theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007, Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 và các văn bản liên quan);
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
– 02 ảnh 3×4 chụp cách thời điểm nộp hồ sơ không quá 06 tháng

4. Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển: Các thí sinh dự tuyển nộp hồ sơ trước ngày 30/12/2017;

5. Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ Giao thông vận tải (80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội – ĐT 024.39424243).

*** Chi tiết thông báo như sau:

Follow facebook : https://www.facebook.com/ToiTimViec

Follow group: http://bit.ly/JobMaps