[HCM] Adidas Vietnam Tuyển Dụng Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng Ngắn Hạn 2017 (Hạn cuối: 31/10)


At adidas, every day is a chance to flip the script. An invitation to take everything we know and re-invent it. Do it better. Never settling for good enough. Every day we get up, invent, adapt, improvise, find new ways to collaborate, and do the unexpected. We’re creators, makers and doers. Helping athletes make a difference, not just in their games, but in their lives and in their world. It’s an obsession.

Mục đích/Nhiệm vụ:

Cung cấp quản lý trật tự và hỗ trợ cho đội ngũ bán hàng, với mục tiêu đạt doanh số bán hàng của tổ chức và mục tiêu lợi nhuận và mục tiêu nhóm họp.

Trách nhiệm giải trình:

Chức năng:

• Thực hiện chiến lược dịch vụ khách hàng

• Cung cấp mức hiệu suất như được nêu trong tiêu chuẩn nhóm adidas

• Cung cấp độ tin cậy và đáp ứng với yêu cầu của khách hàng và khiếu nại

• Chèn chính xác đơn đặt hàng trước của khách hàng trong hệ thống

• Giải quyết đơn đặt hàng hợp đồng hiện tại

• Chèn lệnh giải phóng đơn hàng trong hệ thống

• Xử lý và gửi các xác nhận đơn đặt hàng

• Kiểm tra và phát hành chọn ghi chú của bán hàng đặt hàng trong hệ thống

• Điều chỉnh đơn đặt hàng theo thông tin giao hàng và thông báo cho khách hàng và đội ngũ bán hàng về sự chậm trễ

• Thu thập lại đơn đặt hàng cho khách hàng

• Tạo & biên dịch dữ liệu hàng tồn kho để đảm bảo cổ phiếu lành mạnh cấp ở tất cả các lần; Giám sát giọt bài viết, theo dõi lô hàng và đảm bảo tất cả các đặt hàng trước đã được chọn

• Cung cấp các hoạt động hỗ trợ cho các chức năng liên quan đến khách hàng trên adiPortal. Phối hợp và đảm bảo hệ thống này được thiết lập trước khi triển lãm thương mại

• Giao tiếp chéo chức năng giữa các giao diện nội bộ

Kiểm soát:

• Đo lường sự tiến bộ của riêng KPIs

• Báo cáo với cấp trên tất cả cùng hướng dẫn MIS

• Đảm bảo dự báo hàng tháng và báo cáo hiệu quả

• Theo dõi và báo cáo về tình trạng trật tự và tuân thủ ở mức độ khách hàng.

Ứng viên vui lòng gửi CV về email Phuc.Chung@adidas.com CC hochiminhcareers@gmail.com trước ngày 15/11/2017. Tiêu đề ghi rõ: Adidas – Họ Tên. Chúng tôi chỉ liên hệ với ứng viên qua vòng hồ sơ!

Follow facebook : https://www.facebook.com/ToiTimViec

Follow group: http://bit.ly/JobMaps